Amsterdam, 20 juni 2000

Algemene voorwaarden Pinault marketing support

Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

1. Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder

 1. Opdrachtgever; de partij die de opdracht geeft.
 2. Pinault; Pinault marketing support

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, uurtarieven en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en Pinault, met uitzondering van wijzigingen in deze voorwaarden die door beide partijen schriftelijk zijn overeengekomen en bevestigd.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een opdrachtovereenkomst door Pinault is ontvangen en voor akkoord getekend aan opdrachtgever retour is gezonden.
 2. De bevestiging is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. Het staat partijen vrij aan te tonen dat de overeenkomst op andere wijze of met een andere inhoud tot stand is gekomen.
 4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

4. Terbeschikkingstelling van informatie door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal alle gegevens en bescheiden, die Pinault nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat deze daarvoor noodzakelijk zijn, tijdig en volledig aan Pinault ter beschikking te stellen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Pinault ter beschikking gestelde gegevens en documenten, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Pinault is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 3. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet volledig aan Pinault worden verstrekt, heeft Pinault het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voorvloeiende extra kosten en extra honorarium die hierdoor ontstaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Indien en voor zover opdrachtgever hier om vraagt, retourneert Pinault bij eerste gelegenheid, de ter beschikking gestelde bescheiden aan de opdrachtgever.

5. Uitvoering van de opdracht

 1. Pinault bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
 2. Pinault kan extra werkzaamheden pas verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen wanneer daartoe opdracht is verstrekt. Tenzij opdrachtgever hiervoor, voorafgaand aan de meerwerkzaamheden, toestemming heeft verleend of de aard of spoed van het meerwerk zodanig is dat voorafgaande toestemming niet kan worden afgewacht.
 3. pinault is vrij in het betrekken van derden bij de uitvoering van de opdracht. Uiteraard zal hij daartoe slechts overgaan na overleg met opdrachtgever.   

6. Geheimhouding

 1. Pinault is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
 2. Pinault is niet gerechtigd de informatie die aan hem door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
 3. Pinault zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem eventueel ingeschakelde derden.

7. Honorarium

 1. Het honorarium van Pinault is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 2. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het in de projectovereenkomst overeengekomen uurtarief van Pinault. Indien de opdrachtgever en Pinault een afwijkend honorarium overeenkomen zal deze eveneens door Pinault schriftelijk bevestigd worden aan opdrachtgever.
 3. Zolang de opdracht niet is voltooid, is Pinault bevoegd tussentijds te declareren.

8. Betaling

 1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijn. Betaling dient te geschieden in euro (€) door overmaking ten gunste van een door Pinault aan te wijzen bankrekening.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de in de opdrachtovereenkomst overeengekomen termijn heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Pinault gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd zijn overige rechten, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 3. Indien betaling binnen de gestelde betalingstermijn achterwege blijft, zal Pinault een aanmaning sturen. Indien betaling achterwege blijft binnen de in de aanmaning gestelde termijn kan Pinault, met een beroep op de onzekerheidsexceptie, zijn werkzaamheden opschorten, ook voor andere opdrachten van opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. Pinault is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit een dergelijke opschorting voortvloeit.
 4. Pinault is verder gerechtigd alle stukken, al dan niet met betrekking tot de opdracht waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.
 5. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zullen de verplichtingen van opdrachtgever direct opeisbaar zijn.
 6. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Alle in redelijkheid daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Pinault maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
 8. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever er, naar het oordeel van Pinault, aanleiding toe geeft, is Pinault gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Pinault te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Pinault gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de (verdere) uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Pinault uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

9. Opzegging

 1. Opdrachtgever en Pinault kunnen te allen tijde tussentijds de overeenkomst opzeggen indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan of hoeft plaats te hebben conform de opdrachtbevestiging en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties, danwel voortzetting van de werkzaamheden in redelijkheid niet meer van Pinault kan worden gevergd. Onder dit laatste geval dienen liquidatie en faillissement van de opdrachtgever in elk geval te worden gerekend.
 2. Tussentijdse opzegging dient schriftelijk en gemotiveerd aan de wederpartij te worden medegedeeld. Indien de partij die opzegt dit nalaat, kan de wederpartij de opzegging schriftelijk bevestigen.
 3. Zegt Pinault de overeenkomst op dan draagt hij ervoor zorg dat opdrachtgever daarvan zo min mogelijk nadeel ondervindt.   

10. Aansprakelijkheid

 1. Pinault zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht.
 2. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Pinault voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Pinault voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Pinault onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. 

11. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Pinault is het Nederlands recht van toepassing.

12. Wijziging van voorwaarden

Pinault is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen en opdrachtgever hier tijdig schriftelijk over te informeren indien dit van toepassing is op de aangenomen of aan te nemen opdracht.

Als in aanvulling op deze voorwaarden nog een opdrachtovereenkomst wordt gesloten dan prevaleert de overeenkomst in geval van strijd met deze voorwaarden.

13. Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Pinault in verband met het verrichten van werkzaamheden door Pinault in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.